W co wierzymy

W co wierzymy

Jesteśmy kościołem chrześcijańskim który wierzy w Trójjedynego Boga oraz zgodnie z nakazem Jezusa Chrystusa skupia się na głoszeniu Ewangelii.

Wierzymy, że:

Bóg Ojciec jest

 • jedynym, wiecznym Panem wszystkiego
 • Stworzycielem wszechświata i człowieka
 • wszechmogący, nieomylny i nieograniczony
 • wierny swoim obietnicom
 • kochającym i dobrym Tatą

Jezus Chrystus jest

 • poczętym z Ducha Świętego i narodzonym z Marii prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem
 • całkowitym wypełnieniem się starotestamentowych proroctw o Mesjaszu
 • realną osobą, której życie na ziemi, nauczanie i cuda opisują karty Ewangelii
 • jedyną i pełną ofiarą za grzech człowieka, która wypełniła się poprzez jego śmierć na krzyżu Golgoty oraz zmartwychwstanie
 • jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem aż do jego powtórnego przyjścia w chwale na ziemię

Duch Święty jest

 • przekonującym świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie
 • dany każdemu kto uwierzy w Jezusa Chrystusa i poprosi o dar Ducha Świętego
 • nieustannym Pomocnikiem, Nauczycielem i Pocieszycielem
 • Dawcą darów i doświadczenia Chwały Bożej

Pismo Święte

 • jest natchnionym Słowem Boga danym ludziom
 • składa się z ksiąg Starego i Nowego Testamentu
 • jest ostatecznym i nieomylnym autorytetem dla wierzących Chrześcijan
 • ma pierwszeństwo przed ludzką tradycją i opinią
 • ma moc i siłę sprawczą w sprawach cielesnych i duchowych
 • jest nadrzędnym prawem w sprawach doktrynalnych, organizacyjnych i moralnych Kościoła

Człowiek

 • został stworzony na obraz i podobieństwo Boga
 • doznał upadku poprzez grzech w ogrodzie Eden
 • ma możliwość bycia odkupionym z grzechu poprzez łaskę Boga i uznanie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela
 • ma możliwość otrzymania chrztu w Duchu Świętym
 • ma autorytet wraz z Duchem Świętym i Słowem Bożym do działania w imieniu Jezusa Chrystusa w codziennym życiu

Kościół

 • jest jeden, święty, powszechny i apostolski
 • jego głową jest Jezus Chrystus a ciałem lud boży
 • tworzy wspólnotę wiernych trwających w jedności
 • ma doprowadzić ludzi do pełnego poznania Jezusa Chrystusa
 • ma podnosić, zachęcać, napominać swoich członków
 • ma upamiętniać mękę i śmierć Pańską poprzez Wieczerzę